Pełna księgowość

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
• Tworzenie zasad obiegu dokumentów
• Sporządzanie i zakładanie planu kont
• Przygotowanie umów o pracę , wypowiedzenia i rozwiązanie umowy o pracę
• Rozliczenie podatku VAT
• Konsultacja przy tworzeniu polityki rachunkowości
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
• Przygotowanie świadectw pracy
• Rozliczenia środków trwałych
• Przygotowanie sprawozdań , deklaracji do urzędów ( Sądu, ZUS, US )
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych